Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących oraz deklaracja dostępności

 

Osoby głuchonieme i słabosłyszące mogą kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie osobiście, zgłszając w siedzibie jednostki przy ulicy 1 Maja 7 w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz za pośrednictwem:

  •  telefonu (z pomocą osoby przybranej) 112
  •  faksu - faksu –  (47) 8465 209
  •  poczty elektronicznej - komendant@belchatow.ld.policja.gov.pl;
  •  w sytuacjach nagłych wysyłając sms na numer 723694591.

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona może skorzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Ponadto w sprawach skomplikowanych lub w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby przybranej, osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, powoływanego przez KPP w Bełchatowie na tę okoliczność.

Osoba, która zamierza skorzystać z usługi tłumacza, powinna zgłosić ten fakt w komendzie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN) na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie potrzeby skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN)

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Data publikacji strony internetowej: 2016.01.19.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016.01.19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy będą dodawane w miarę możliwości, sukcesywnie do filmów. Wyłączenia dotyczą filmów, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres komendant@belchatow.ld.policja.gov.pl w sytuacjach nagłych wysyłając sms na numer 723694591, w celu ustalenia terminu i miejsca spotkania, podczas którego odbędzie się komunikacja w języku migowym. Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest podinsp. Małgorzata Ratajczyk, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej prawaczlowieka@ld.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 841 27 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie znajduje się w Bełchatowie przy ulicy 1-go Maja 7.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Po prawej stronie od nich znajduje się podjazd umożliwiający dostanie się do budynku osób poruszających się na wózku. W hallu głównym znajduje się poczekalnia i Recepcja. Po lewej stronie od wejścia znajduje się pomieszczenie oficera dyżurnego. Drzwi prowadzące do wnętrza budynku otwierane są przy użyciu czytnika. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Drzwi wejściowe otwierają się szeroko, umożliwiając swobodny wjazd osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, ale istnieje możliwość skorzystania z toalety na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Na parterze znajduje się pomieszczenie do przesłuchań, w którym można wykonywać czynności z osobami z niepełnosprawnością.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy za pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją za pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

 

Wymagane jest zainstalowanie komunikatora Jabber. Więcej informacji o tym jak skorzystać  z połączenia video dostępne sa  na stornie https://euslugi.policja.pl/eu/rozmowa-wideo-z-policja/8,Rozmowa-wideo-z-policjantem-przez-internet.html

Więcej informacji dotyczących kontaktu z Policją można znaleźć pod adresem Policja e-usługi

https://euslugi.policja.pl/   

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 04.11.2015
Data modyfikacji : 29.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Iwona Kaszewska
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Iwona Kaszewska
Osoba modyfikująca informację:
Iwona Kaszewska
do góry